Dazed China
Issue 854, Nov / Dec 2019

"孩子气焔"

Photography : Tak Sugita